00:00 / 06:24

רעדן צו 'מעכל', און מיינען 'רעכל'...

 

אינטערעסאנט: - נישט אלעמאל איז אזוי שווער צוצוטרעפן וואספארא שפראך דארף איך נוצן צו טארגעטן מיין קליענטעל. אסאך מאל פעלט זיך אויס צוצוטרעפן וואספארא שפראך צו רעדן צו א "פרעמדע קליענטעל", און אומדירעקט וועט מיין קליענטעל באקומען דעם ריכטיגן מעסעדזש.


אינעם היינטיגן 6-מינוטיגן שמועס, טוען מיר דיסקוסירן די טעמע פון Indirect Marketing, באגלייט מיט עטליכע אינטערעסאנטע ביישפילן

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11