00:00 / 04:57

מיר 'פאוקעסן' אויף די ריכטיגע דירעקציע?

כדי צו בויען א סוקסעספולע מארקעטינג-סטראטעגיע פעלט זיך אויס צו וויסן "וואס איז דער פראבלעם?", אויב נישט, קען מען צוטרעפן א 'ריכטיגע לעזונג' צו א 'ראנג פראבלעם'...
אינעם היינטיגן 5-מינוטיגן שמועס, לויפן מיר דורך קורצע ביישפילן וויאזוי אזעלכע טעותים מאכן זיך. ס'איז א כלליות'דיגע-נקודה, וואס יעדער – מיט אביסל מחשבה – קען אויספירן ביי זיך:

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11