00:00 / 07:15

טרעף דיין "בוים"!

אמת, הונדערטער מענטשן האבן שוין געהערט די בייגעלייגטע מעשה [שלא הי'], ביים "יעזורו אווענט" אין קרית יואל מיט'ן בארימטן עקספערט ר' נפתלי (מארק) הורוויץ הי"ו. – אבער מען קען פון דעם עפיזאד לערנען מערערע וויכטיגע מעסעדזשעס פאר יעדן מוסד\פאנדרעיזער\און ביזנעס.

היינט וועלן מיר בארירן איינע פון די מעסעדזשעס:

ווער לייגט אריין מיין בוים? און וויאזוי קען איך עס אידענטיפיצירן?

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11