00:00 / 08:01

די לעצטע "נאָוועמבער וואַלן"; אַ לימוד פאַר יעדע אָרגאַניזאַציע! 

 

אינעם היינטיגן פאדקעסט טוען מיר אויסשמועסן די טעמע פון Follow up, און איר וויכטיגקייט.
 

האסט געענדיגט א קאַמפיין; קען מען יעצט גיין וואַקאַציע? 
 

ווי געווענטליך, טוען מיר מיטטיילן לעבעדיגע ביישפילן און דוגמאות וואס מיר האבן מיטגעלעבט – סיי פאזיטיווע און אויך עטליכע נעגאטיווע - וואס העלפט פארשטיין די טעמע פון ביידע זייטן פון די מטבע.

קליק דא צו באקומען די פונקטליכע

DATE  INFO  DETAILS

פונעם ערשטמאליגן:

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11