00:00 / 05:16

א גוט
געבענטשט
יאר!

ניין!  היינטיגע וואך טוען מיר נישט מיטטיילן "טיפס פון נעוויגאציע, פאר יעדע סיטואציע".

נאר א פערזענליכער לשנה-טובה-וואונטש, וואו מיר טוען אינאיינעם אפצייכענען א סוקסעספולער יאר בסייעתא דשמיא!

שנה טובה ומבורכת!

שמואל שטערן

CEO TheCompassCrew

&

The Compass Crew

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11