00:00 / 06:22

וואס טוט "בגלל אבות" מיט זייער פושקע-געלט?

אינעם היינטיגן פאדקעסט דיסקוסירן מיר דער דיפערענץ צווישן א ראפפעל\פושקע אדער א זכות היום\שבוע אין א מוסד - וועלכע מהלך איז בעסער און מער אפעקטיוו?

ווי שטענדיג, נוצן מיר עטליכע דוגמאות וואס מיר האבן מיטגעהאלטן ערשטהאנטיג, און אויך אן אינטערסאנטע "סורוועי" וואס מיר האבן דורכגעפירט וועלכע האט אונז געברענגט איבערראשנדע רעזולטאטן.

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11